Σύνταξη αναπηρίας ΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΙΚΑ

Όσοι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού και δεν δικαιούνται σύνταξης Γήρατος λόγω έλλειψης προϋποθέσεων 15ετίας, δικαιούνται σύνταξης αναπηρίας.

Προϋποθέσεις

1.Να μην παίρνουν σύνταξη Γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ)

2.Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).

3.Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον:

4.500 ή 10.000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε ή 300 ημέρες εργασίας αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200, με προσθήκη ανά 120 Η.Ε. για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους

(ακολουθεί σχετικός πίνακας).

Πίνακας προϋποθέσεων Ημερών Ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία.

Μέχρι το 21ο έτος: 0300 Η.Ε
Μέχρι το 22ο έτος: 0420 Η.Ε
Μέχρι το 23ο έτος: 0540 Η.Ε
Μέχρι το 24ο έτος: 0660 Η.Ε
Μέχρι το 25ο έτος: 0780 Η.Ε
Μέχρι το 26ο έτος: 0900 Η.Ε
Μέχρι το 27ο έτος: 1020 Η.Ε
Μέχρι το 28ο έτος: 1140 Η.Ε
Μέχρι το 29ο έτος: 1260 Η.Ε
Μέχρι το 30o έτος: 1380 Η.Ε
Μέχρι το 31ο έτος: 1500 Η.Ε
Μέχρι το 32ο έτος: 1620 Η.Ε
Μέχρι το 33ο έτος: 1740 Η.Ε
Μέχρι το 34ο έτος: 1860 Η.Ε
Μέχρι το 35ο έτος: 1980 Η.Ε
Μέχρι το 36ο έτος: 2100 Η.Ε
Μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε
Μέχρι το 38ο έτος: 2340 Η.Ε
Μέχρι το 39ο έτος: 2460 Η.Ε
Μέχρι το 40o έτος: 2580 Η.Ε
Μέχρι το 41ο έτος: 2700 Η.Ε
Μέχρι το 42ο έτος: 2820 Η.Ε
Μέχρι το 43ο έτος: 2940 Η.Ε
Μέχρι το 44ο έτος: 3060 Η.Ε
Μέχρι το 45ο έτος: 3180 Η.Ε
Μέχρι το 46ο έτος: 3300 Η.Ε
Μέχρι το 47ο έτος: 3420 Η.Ε
Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε
Μέχρι το 49ο έτος: 3660 Η.Ε
Μέχρι το 50o έτος: 3780 Η.Ε
Μέχρι το 51ο έτος: 3900 Η.Ε
Μέχρι το 52ο έτος: 4020 Η.Ε
Μέχρι το 53ο έτος: 4140 Η.Ε
Μέχρι το 54ο έτος: 4200 Η.Ε

Σημείωση: Οι ηλικίες που αναφέρονται στον πίνακα πρέπει να διανύονται και όχι να έχουν συμπληρωθεί. Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή 1.500 Ημέρες Εργασίας , από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση.
 3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, βεβαιώσεις εργοδότη για την ασφάλιση.
 4. Δηλώσεις του εργοδότη σχετικά με το διάστημα απασχόλησης του ασφ/νου, τη διακοπή ή τη συνέχισή της (σχετικά έντυπα χορηγούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.
 6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.
 7. Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, με ανικανότητα που επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου έτους, εφόσον σπουδάζουν, απαιτείται αντίγραφο της σχετικής γνωμάτευσης των υγειονομικών επιτροπών του Ιδρύματος.
 8. Εάν ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παίρνει προσαύξηση για τα παιδιά, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης συνταξιοδότησης ή πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής συντάξεων.
 9. Εάν κατά την τελευταία 10ετία ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
 10. Εάν ο ασφ/νος συνταξιοδοτείται από άλλο Ταμείο, απαιτείται η προσκόμιση απόφασης συνταξιοδότησης ή αποκόμματος επιταγής της άλλης σύνταξης.
 11. Εάν ο ασφ/νος έχει απασχοληθεί ως οδηγός ή ως εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, απαιτείται η κατάθεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.
 12. Εάν ο ασφ/νος επιθυμεί την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού τύπου Α. Στην περίπτωση που ο χρόνος στρατιωτικής θητείας έχει ήδη αναγνωριστεί, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης.
 13. Όλα τα ιατρικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας…………..

H απόφαση με Αρ. Πρωτ. Φ1132Ι/19609/1630 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των νεφροπαθών. Η απόφαση αυτή τροποποιεί τις σχετικές ρυθμίσεις του Κανονισμού του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση ποσοστού αναπηρίας 80% μετατρέπεται σε «επ’ αόριστον».

Ποιό συγκεκριμένα: 1. Το Κεφάλαιο 1.7.5. «Νεφρωσικό Σύνδρομο» του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υ.Α. Φ21/2361/5-10-1993, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 819Β/7-I0-1993) αντικαθίστα-ται ως εξής: 1.7.5 Νεφρωσικό Σύνδρομο A. ΠAΘOΓΕNEΊΑ Συνίσταται σε οξεία ή χρόνια βλάβη των λειτουργικών μονάδων του νεφρού (βασική μεμβράνη σπείραμα) με κύριο χαρακτηριστικό την πρωτεϊνουργία.

Νεφρωσικό σύνδρομο μπορεί να προκαλέσουν: α) Γενικευμένα νοσήματα: Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η οζώδης πολυαρτηρίτιδα, το πολλαπλούν μυέλωμα, η αναφυλακτοειδής πορφύρα (Ηenοch-Schonleίn), η σύφιλη, η ελονοσία, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.α.β) Νεφρικές παθήσεις, οι οξείες και χρόνιες σπειραματονεφρίτιδες και η θρόμβωση των νεφρικών φλεβών.γ) Νεφροτοξικές ουσίες. Βαρέα μέταλλα, η πενικιλλαμίνη, η τριμεδιόνη, παραδιόνη. Όταν δεν αποκαλύπτεται σαφές αίτιο το νεφρωσικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθές.

Κλινικά ευρήματα Το νεφρωσικό σύνδρομο κλινικώς προσβάλλει με οίδημα. Με το καθολικό οίδημα συνυπάρχει ασκίτης ή υδροθώρακας. Οι πάσχοντες είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Κατά την οιδηματική φάση οι ασθενείς παρουσιάζουν ανορεξία και εμφανίζουν γαστρεντερικές διαταραχές.

Παρακλινικά ευρήματα Από τα ούρα: α) Βαριά πρωτεϊνουρία, άνω των 3g/24h.

β) Πολλές φορές διαπιστούται παροδική μικροσκοπική ή μακροσκοπική αιματουρία από τον ορό του αίματος.

α) Προσδιορισμός πρωτεϊνών ορού και ηλεκτροφόρηση: Χαμηλή τιμή λευκωματίνης και γ-σφαιρίνης ορού και υψηλή τιμή α και β-σφαιρίνης. β) Αυξημένη τιμή χοληστερίνης και λιπιδίων ορού γενικών.

γ) Επίπεδα ουρίας – κρεατινίνης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Η πρόγνωση εξαρτάται από την ύπαρξη και τη φύση της υποκείμενης νόσου και από την ανταπόκριση στη θεραπεία, καθώς και από το επίπεδο της νεφρικής, λειτουργίας. Εξυπακούεται ότι είναι αναγκαία η επανεκτίμηση του βαθμού αναπηρίας μετά τριετία ΠΑ….. 67-80%» 2. Το Κεφάλαιο 1.7.6 «Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια» του ανωτέρω ιδίου Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: 1.7.6 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Είναι η τελική κατάληξη πολλών παθήσεων των νεφρών. Από τα συχνότερα αίτια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι η σπειραματονεφρίτιδα, οι νόσοι σωληναρίων, η διαβητική νεφροπάθεια, η νεφροσκλήρυνση, ο πολυκυστικός νεφρός, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος κ.λ.π Α. ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1ο επίπεδο Κλινικά ευρήματα α) Αναιμία β) Γαστρεντερικές διαταραχές (ανορεξία, ναυτία, εμετοί, ουραιμική απόπνοια, γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος).

γ) Δερματολογικές εκδηλώσεις (ωχρότητα, κνησμός, εκχυμώσεις).

Παρακλινικά ευρήματα Αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης του αίματος. Διαταραχές των λευκωμάτων.

Η αναιμία, τα οιδήματα, η ουραιμία, αλλά κυρίως το επίπεδο κρεατινίνης είναι αξιόπιστα κριτήρια για τον προσδιορισμό της βαρύτητας.

– Κρεατινίνη ορού έως 2gr (χρ. νεφρική νόσος σταδίου Π) Ποσοστό αναπηρίας: ….40-50% 2ο επίπεδο Κλινικά ευρήματα α) Καρδιαγγειακές και πνευμονικές διαταραχές (αρτηριακή υπέρταση, περικαρδίτιδα, μυοκαρδιοπάθεια, ουραιμικός πνεύμονας, αρρυθμίες).

β) Νευρομυϊκές διαταραχές (κάματος, διαταραχές ύπνου, κεφαλαλγία, πλημμελής διανοητική λειτουργία, λήθαργος, περιφερική νευροπάθεια, μυϊκός κλώνος, επιληπτικοί σπασμοί, κώμα, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις).

γ) Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές (νεφρική οστεοδυστροφία, δευτεροπαθής υπερπαραθυροειδισμός, αμηνόρροια).

Παρακλινικά ευρήματα Πολυουρία, υποσθενουρία, διαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών με υποκαλιαιμία, υπονατριαιμία, οξέωση, υπασβεστιαιμία, υποφωσφαταιμία, διαταραχές βιταμίνης D, αναιμία.

Ποσοστό αναπηρίας – κρεατινίνη αίματος από 2gr έως 4gr. με συνεκτίμηση των κλινικών εκδηλώσεων (Σταδίου ΠΙ χρ.

Νεφρικής νόσου… Π.Α. 67% έως 80%.

-κρεατινίνη αίματος άνω των 4gr. (Στάδιο IV χρόνιας νεφρικής, νόσου… Π.Α. 80% 1.7.6. Τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Στάδιο V Χρ. Νεφρικής νόσου) – Θεραπείας αποκατάστασης.

α) Όταν βρίσκεται υπό χρόνια αιμοκάθαρση. ΠΛ. 80% επ’ αόριστον.

β) Όταν βρίσκεται υπό χρόνια περιτοναϊκή κάθαρση ΠΑ. 80% επ’ αόριστον.

γ) Κατά και μετά τη μεταμόσχευση και επ ‘ αόριστον … ΠΑ 80%.

γ1) Επί απορρίψεως του μοσχεύματος ή σοβαρών επιπλοκών… ΠΑ. άνω 80%.