Πλήρης Σύνταξη στα 15 έτη εργασίας

syntaksiodotika1ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΑ 15 ΕΡΓΑΣΙΜΑ ΕΤΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :Νόμος 612/77 ΦΕΚ 164 Α άρθρου 1 ,Νόμος 3075/2002 ΦΕΚ 297/5-12-2002 του άρθρου 2 παρ. 2,Νόμος 3232/2004 ΦΕΚ 48/12-02-2004 άρθρο 5,Παράγραφος 3

 

Δικαίωμα πλήρους σύνταξης Γήρατος έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί και οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πιο πάνω ασφαλισμένοι που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, προκειμένου να συνταξιοδοτήσουν είναι οι εξής:

α) Να έχουν συμπληρώσει δεκαπέντε (15) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή 4.050 ημερών ασφάλισης, προκειμένου για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς που υπολογίζουν το χρόνο ασφάλισης σε ημέρες.

β) Να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Χρήσιμες πληροφορίες.

Η σύνταξη Γήρατος οριστικοποιείται εξαρχής όταν όλος ο χρόνος ασφάλισης, (δηλαδή και τα 15 χρόνια ή οι 4050 ημέρες) ο οποίος απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.

Διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή που ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί πριν από το τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, η σύνταξη καθίσταται οριστική 6 έτη μετά τη συνταξιοδότηση και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει εξετασθεί τουλάχιστον δύο φορές από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές

Ευνόητο είναι ότι χρήση της 15ετίας μπορούν να κάμουν και ασφαλισμένοι που βρίσκεται στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και έχουν περισσότερα των 15 χρόνων ασφάλισης.

Η σύνταξη Γήρατος δίδεται ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας των πιο πάνω ασφαλισμένων.

Τρόπος υπολογισμού σύνταξης.

Για τον υπολογισμό της σύνταξης των παραπάνω προσώπων θα λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές ή οι ασφαλιστικές κατηγορίες (προκειμένου περί φορέων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων) που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν κάθε οργανισμό και το ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) χρόνια ασφάλισης ή σε 10.500 ημέρες ασφάλισης (πλασματικός χρόνος). Διευκρινίζεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι του χρόνου διακοπής της ασφάλισης ή και πριν από αυτή και όχι εκείνων που θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος εάν έμενε στην ασφάλιση 10.500 ημέρες ή 35 έτη (σχετ. Εγκύκλιος Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών Β2/7/οίκ. 1272/27-6-1977).

Σύμφωνα, όμως, με τη ρητή διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 612/77 το παραπάνω ποσό σύνταξης, που βρίσκεται με τον προνομιακό υπολογισμό και αντιστοιχεί στον πλασματικό χρόνο των 35 ετών ασφάλισης ή των 10.500 ημερών ασφάλισης δεν θα προσαυξάνεται με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

Θα προσαυξάνεται, όμως, με τα οικογενειακά βάρη όταν συντρέχουν αφενός οι σχετικές προϋποθέσεις (π.χ. ύπαρξη ανηλίκων τέκνων ή τέκνων που σπουδάζουν σε ανώτερες

σχολές κ.λ.π.) και αφετέρου προβλέπεται από τη νομοθεσία του οργανισμού η καταβολή τέτοιων επιδομάτων (σχετ. Εγκύκλιος Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών Β2/7/1533/5-9-1977).

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 612/77, παρέχεται το δικαίωμα επιλογής του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης με βάση τις γενικές διατάξεις που διέπουν τον κάθε φορέα, δηλαδή με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης, τις προσαυξήσεις της απόλυτης αναπηρίας και των οικογενειακών βαρών.

Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης θα ασκείται με δήλωση του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης είναι διαφορετικά ανά ασφαλιστικό φορέα. Τα δικαιολογητικά όμως που είναι κοινά σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς για τη σύνταξη γήρατος είναι τα ακόλουθα:

  1. Έντυπη αίτηση του ασφ/νου (χορηγείται από τον ασφαλιστικό φορέα).
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου ή πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προς επικύρωση.
  3. Όλα τα ασφαλιστικά βιβλιάρια.
  4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικού γάμου από τη Μητρόπολη, εφόσον η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται.

5. Απόσπασμα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας για τα παιδιά που είναι μέχρι 18 ετών. Για τα παιδιά που είναι μέχρι 24 ετών απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό).