Συνταξιοδότηση Μητέρων

miteraΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Ή ΣΥΖΥΓΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :Ν.1902/90 άρθρο 27 παρ.1 ΦΕΚ 138 Α/1990, Νόμος 3518/06/90 άρθρο 29 παρ.1 ΦΕΚ 272 Α/2006.

Παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, από τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, των ασφαλισμένων μητέρων που έχουν παιδιά ανάπηρα σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και των ασφαλισμένων (ανδρών ή γυναικών) που έχουν σύζυγο με το ίδιο ως άνω ποσοστό αναπηρίας, με την πραγματοποίηση 7500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης και ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης του συζύγου, επιπρόσθετη προϋπόθεση που τίθεται από το νόμο είναι να υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση τουλάχιστον 10ετής έγγαμος βίος. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006, αφενός επεκτάθηκε και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 και αφετέρου επανακαθορίσθηκε το ποσοστό αναπηρίας των ανίκανων παιδιών σε 67% (αντί του 80%), προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότηση των μητέρων τους.
Για την συμπλήρωση των 7500 ημερών εργασίας ή των 25 ετών ασφάλισης δεν συνυπολογίζεται, σύμφωνα με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, ο πλασματικός χρόνος που αναφέρεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/02 και αφορά τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες που αποκτούν παιδί από 1.1.2003 και εφ εξής. Το ποσό της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται με βάση την ανωτέρω ρύθμιση είναι σε κάθε περίπτωση το προκύπτον με βάση τον υπολογισμό από τις οργανικές διατάξεις του οικείου φορέα, ωστόσο λαμβάνεται πρόνοια ως προς το κατώτατο χορηγούμενο ποσό, καθώς αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
Σημειώνεται, τέλος, ότι η νέα διάταξη καταλαμβάνει τόσο στους μέχρι 31.12.1992 υπαχθέντες στην ασφάλιση όσο και στους από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλιζόμενους.