Εγκύκλιος για την χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2016

Ξεκίνησε η χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2016
ΑΔΑ:76ΖΦΟΞ7Μ-Α29
Μαρούσι 19/9/2016
Αρ. Πρωτ.:οικ.35813
Γενική Δ/νση:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς:1) ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τμήμα:ΕΚΠΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ ΑΛ.
Τηλ.: 210 8110863 Fax: 2108110748
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΤΚ 151 23
E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr
ΘΕΜΑ : « XOΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016»
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ,
(ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών
οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και
ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το
χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.
Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού ο ασφαλισμένος προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει το
επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιο κ.λπ. και δεν έχει νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό
Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου
έως 31/8ου και
β) Γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού,
Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών
και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και
η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορίζεται
ανωτέρω. Read More

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2016

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την χορήγηση των δελτίων μετακίνησης για το έτος 2016lewforeio-oasa

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για την χορήγηση των δελτίων μετακίνησης για το έτος 2016

1 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με

Αναπηρίες για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780 (1)

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με

Αναπηρίες για το έτος 2016.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/1992

(Α’ 125).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(Α’ 143).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν.3386/2005

«Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων

χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212).

 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-

λικράτης» (Α’ 87).

 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6

του Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33, τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν

με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ

129, τΑ’) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-

μοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών στόχων και

διαβρωτικών μεταρρυθμίσεων».

 1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις

δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφο-

ρές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου

(ΕΟΚ) αριθμ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθμ. 1107/70 (ΕΕ L315

της 3.12.2007).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-

τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της

Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές

διατάξεις» (Α’ 29).

 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-

ώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).

 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-

νοιας» (Α’ 180).

 1. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 Κοινή Υπουρ-

γική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής

Απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ

με τα μέσα μαζικής, συγκοινωνίας» (Β’ 410).

 1. Την αριθμ. Α-59909/4404/18-1-2016 Κοινή Απόφα-

ση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής

και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμο-

διότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς

επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργα-

νωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την

υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β’ 126/2016).

 1. Την αριθμ. 45788/3552/5.8.2014 κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών

και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού

Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (O.A.Σ.Θ.) (Β’ 2283).

 1. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 κοινή υπουρ-

γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνη-

τικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαριασμών

ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται

στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολο-

γητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτίου μετακίνησης

ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή

τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως

ισχύει» (Β’ 1781). Read More

ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση :Σταδίου29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες:Β.Προβελεγγίου Τηλέφωνο :210-5281106

FAX:210-5281113 Email:bprovelegiou@yeka.gr  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,14- 12- 2015 Αρ.Πρωτ.: Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009 ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή μεe-mail)

ΘΕΜΑ:Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τηνχορήγηση ΔελτίωνΜετακίνησηςΑμεΑγια τοέτος2015

Read More

Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους

ΠΟΛ.1197/1.9.2015
Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα
Τηλέφωνο : 210- 3644781
FAX : 210-3642251

ΠΟΛ 1197/2015

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους».
Read More

Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας 2015

Χορήγηση Επιδόματος Αεροθεραπείας 2015

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 16 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ,(ΦΕΚ 3054/18-11-2012 ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο για το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

Read More

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ
Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις διελεύσεις των ατόμων ΑΜΕΑ από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης της, έχει ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, που διατίθενται σε δικαιούχους Δελτίων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Από την 1η Μαΐου 2015 οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑΜΕΑ θα είναι το μοναδικό μέσο διέλευσης από του σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Έως και την 30η Απριλίου θα γίνονται παράλληλα αποδεκτά και τα δελτία στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Read More