ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2023

Μαρούσι 18 /9/2023
Αρ. Πρωτ.:ΔΒ3Α/Φ115/ 17 /oικ.23921
Γενική Δ/νση:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα:ΕΚΠΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πληροφορίες: Ε.ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ – ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ ΑΛ.
Τηλ.: 210 8110859 -863
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12 ΤΚ 151 23
Προς: 1) ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
(μέσω ηλεκτρ.ταχυδρομείου)
2) Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
(μέσω ηλεκτρ.ταχυδρομείου)
3) OΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.
(για ενημέρωση των εμπλεκομένων

ΘΕΜΑ : « XOΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023.»
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ισχύοντα ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β΄/1-11-2018) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 889/τ.Β΄/14-3-2019 ) η αποζημίωση αεροθεραπείας, παρέχεται στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα χορηγείται σε χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, όπως παλαιά φυματίωση, χειρουργηθέντα καρκίνο πνευμόνων, πνευμονοκονίωση, κυστική ίνωση και σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (που είναι σε χρόνια αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διήθηση, ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ήπατος, πνεύμονος και καρδιάς), για το χρονικό διάστημα 1/6 ως 31/8 κάθε έτους.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται εφόσον ο ασφ/νος προσκομίσει :
α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται εφόσον ο ασφ/νος προσκομίσει :
α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:

 • ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα, και
 • δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών στο χρονικό διάστημα 1/6-31/8.
  β) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Νοσοκομείου, (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  γ) Απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.
  Το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ.
  Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 60 του Ε.Κ.Π.Υ.(ΦΕΚ/Β/4898/2018), περί του χρονικού διαστήματος, παραγραφής αυτών.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
  ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ:
  ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  1)
  Αυτοτελές Τμ.Γραμμ.Διοικήτριας
  2)
  Γρ. Γεν.Δντή Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
  3)
  Γρ.Γεν.Δντή Οικονομικών