Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών

Διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διύλιση ή μεταμόσχευση)

Θεσμικό πλαίσιο:

α) Υπ. Απόφαση Α2γ/5014/19-7-82, β) ΦΕΚ 1353/τ.8/7-11-2000

Παρέχεται από τη Διεύθυνση Υγιεινής των κατά τόπους Νομαρχιών, ανά τρίμηνο στο Ν. Αττικής και ανά δίμηνο στην επαρχία.

Υπογράφηκε και καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ B 1519/1.8.2008 Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 των Υπουργών  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.

Με την πιο πάνω απόφαση Αυξάνεται  από 1.1.2008 το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ που καταβάλλεται μηνιαίως ανά άτομο στους νεφροπαθείς και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, κατά 8% κάθε χρόνο για τα έτη 2008-2009-2010-2011, το οποίο και διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΕΤΗ 2007 2008 2009 2010 2011
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 8% 8% 8% 8%
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ € 21,28 22,98 24,82 26,81
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ € 266,00 287,28 310,26 335,08 361,89

 

Η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών με Aριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 102431 /18.7.2008 ΦΕΚ B 1519/1.8.2008 αναλυτικά έχει ως εξής :

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

 1. Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 τ. Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 2. Του άρθρου 32 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/98 τ. Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
 3. Του α.ν. 421/1937 (ΦΕΚ 2/37 τ. Α΄) «Περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας».
 4. Του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/2005, τ.Α΄) «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».
 5. Του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ197/2003 τ.Α΄) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».
 6. Του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176/2005 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
 7. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
 8. Το π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/10.3.2000 τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 ΦΕΚ 240 Α).
 9. Tην υπ’ αριθμ.Α2γ/5014/19.7.1982 (ΦΕΚ 591/82 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
 10. Tην υπ’ αριθμ.Α2γ/οικ 1907/1989 (ΦΕΚ 326/4.5.1989 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
 11. Την υπ’ αριθμ.Α3β/οικ 5220/2000 (ΦΕΚ 1353/7.11.2000 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
 12. Την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ.7513/2004 (ΦΕΚ 134/ 29.1.2004, τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε Άτομα με Αναπηρίες για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007».
 13. Το υπ’ αριθμ. 2721/27.12.2007 έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία «Ε.Σ.Α με Α» Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ατόμων με αναπηρία «Αύξηση επιδομάτων ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2008-2009-2010-2011».
 14. Την υπ’ αριθμ.Υ1/Γ.Π.οικ 84392/27.7.2007 (ΦΕΚ 1165/ 11.7.2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών.
 15. Την υπ’ αριθμ.Υ1/Γ.Π.οικ 84391/27.6.2007 (ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών».
 16. Την υπ’ αριθμ.Υ1/Γ.Π.οικ/38120/4.3.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υ1/Γ.Π.οικ.84391/27.6.2007 (ΦΕΚ 1165/τ.Β΄/11.7.2007) υπουργικής απόφασης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών».
 17. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/2007 (ΦΕΚ1948/3.10.2007 τ.Β΄) απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
 18. Η υπ’ αριθμ. 2/38497/20.5.2008 Απόφαση του Γ.Λ.Κ.
 19. Το γεγονός ότι:

α) από την υλοποίηση της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη για την αντιμετώπιση της αύξησης του εν λόγω διατροφικού επιδόματος για κάθε έτος ως εξής:

2008: 3.167.640 ευρώ

2009: 3.891.600 ευρώ

2010: 4.680.000 ευρώ

2011: 5.540.400 ευρώ.

β) Οι ανωτέρω δαπάνες που αφορούν μόνο την αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος πνευμόνων και μυελού των οστών, θα καλύπτονται ετήσιως από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.15/210, ΚΑΕ 2713). Η κυρίως δαπάνη για το διατροφικό επίδομα θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται ετησίως στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών της χώρας, αποφασίζουμε:

 1. Αυξάνουμε από 1.1.2008 το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ που καταβάλλεται μηνιαίως ανά άτομο στους νεφροπαθείς και στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, κατά 8% κάθε χρόνο για τα έτη 2008-2009-2010-20112. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008

Δικαιολογητικά:

α) Για τους μεταμοσχευμένους γνωμάτευση ή βεβαίωση ιατρού Νεφρολόγου από Κρατικό Νοσοκομείο πρωτότυπη, στην οποία θα αναφέρεται η νόσος, θεωρημένη από τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου. Για τους αιμοκαθαρόμενους βεβαίωση αιμοκάθαρσης πρωτότυπη.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/85 θεωρημένη από το αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής, όπου ο δικαιούχος θα δηλώνει ότι:

-Δεν λαμβάνει επίδομα από άλλον φορέα

-Τον ασφαλιστικό του φορέα και εάν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος.

-Την μόνιμη κατοικία του.

-Τον αντιπρόσωπό, του ο οποίος σε περίπτωση αδυναμίας του δικαιούχου να εισπράττει το επίδομα.

δ) Δύο φωτογραφίες.

ε) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

στ) Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας.

ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του αντιπροσώπου (εάν έχει ορισθεί).

η) Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής όπου θα δηλώνει ότι,

θα εισπράττει το επίδομα, θα το παραδίδει στον νεφροπαθή και ότι θα ενημερώνει την υπηρεσία για κάθε μεταβολή.

θ) Αίτηση του δικαιούχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν το επίδομα μέσω τραπεζικών λογαριασμών δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο),

πρέπει να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Υγιεινής, βεβαίωση παρακολούθησης από ΤΟ αρμόδιο Νοσοκομείο. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορέας καταβολής, έχει το δικαίωμα διακοπής του επιδόματος.

Επίσης το επίδομα δεν θα καταβάλλεται για το χρονικό διάστημα που ο δικαιούχος απουσιάζει εκτός Ελλάδος, περισσότερο από 3 μήνες.

Έναρξη δικαιώματος καταβολής του διατροφικού, θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής του δικαιούχου στους ειδικούς καταλόγους των αρμοδίων υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου υπάγονται οι ασθενείς.

Αντίθετα οι αιμοκαθαρόμενοl δεν υποχρεούνται σε κάτι ανάλογο.——————–

Με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ Υ1/Γ.Π.οικ. 101270/17-07-09 ΦΕΚ 1591/4-8-2009 των υπουργών Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας Οικονομικών επεκτείνεται η παροχή του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, πέραν των Ελλήνων πολιτών και στους:

α) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, γ) Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας επικυρωμένη με νόμο, δ) Πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α’ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ε) Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (αν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α’), στ) Κατόχους Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, εφόσον όλοι οι ανωτέρω κατοικούν μόνιμα, νόμιμα και συνεχώς στην Ελλάδα.

Το νόμιμο και μόνιμο της παραμονής ρυθμίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στους εν λόγω δικαιούχους πρέπει να αποδεικνύεται το συνεχές της διαμονής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το διατροφικό επίδομα διακόπτεται σε δυο περιπτώσεις: Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Σε περίπτωση παραμονής του δικαιούχου εκτός της χώρας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Αναγνώριση δικαιούχου-Δικαιολογητικά Για την αναγνώριση των ανωτέρω κατηγοριών ως δικαιούχων του εν λόγω επιδόματος, πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Διαμερίσματος, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση όπου αντί του άμεσα δικαιούχου ενεργεί νόμιμος αντιπρόσωπος θα κατατίθεται πληρεξούσιο θεωρημένο απ’ την οικεία Αστυνομική Αρχή ή με συμβολαιογραφική-δικηγορική πράξη. Η ισχύς του πληρεξούσιου είναι διάρκειας έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η επιμέλεια του δικαιούχου σε άλλο πρόσωπο να κατατίθεται αντίστοιχα η σχετική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή.

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του προς ενίσχυση ατόμου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ελλείψεως των ανωτέρω θα προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο που δηλώνει την ταυτότητα του προς ενίσχυση ατόμου.

3) Γνωμάτευση ιατρού όπως αυτή αναφέρεται στα αντίστοιχα άρθρα 3 παρ. 2 των υπ αριθμ.

Α2γ/5014/82 (ΦΕΚ 591/19.7.1982 τ.Β’) και γ1/Γ.Π.ΟΙΚ. 84391{27.6.2007 (ΦΕΚ 1165/11.7.2007 τ.Β’) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

4) Ο τόπος μόνιμης κατοικίας του προς ενίσχυση ατόμου δηλώνεται απ’ τα στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωσης που καταθέτει ή διά της προσκομίσεως αποδείξεων πληρωμής ενοικίου. (Κατατίθεται κάθε 1 έτος).

5) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται: α) Ότι δεν λαμβάνει το διατροφικό επίδομα από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία για την οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω υποβληθέντων στοιχείων.

Πέραν των ανωτέρω, για τους πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, πολίτες που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας επικυρωμένη με νόμο και πολίτες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959, (ΦΕΚ 246, τ.Α’ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, θα προσκομίζεται άδεια διαμονής από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.

Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσωπος του δικαιούχου, υποχρεούται να ενημερώσει για όλα τα ανωτέρω καθώς και για την περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Διαδικασία πληρωμής Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους του της παρούσας απόφασης νεφροπαθείς τελικού σταδίου σε περιτοναϊκή κάθαρση ή σε αιμοκάθαρση, καθώς και τους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς και τους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια Δ/νση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.