ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ.Δ/νση :Σταδίου29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες:Β.Προβελεγγίου Τηλέφωνο :210-5281106

FAX:210-5281113 Email:bprovelegiou@yeka.gr  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,14- 12- 2015 Αρ.Πρωτ.: Δ24α/ΓΠοικ.58156/1009 ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή μεe-mail)

ΘΕΜΑ:Διευκρινιστική Εγκύκλιος για τηνχορήγηση ΔελτίωνΜετακίνησηςΑμεΑγια τοέτος2015

Σχετ.:α)Η Δ24α/Φ.11/Γ.Π.οικ.54598/971/30/11/2015(ΦΕΚ2621τ.Β΄) ΚοινήΥπουργικήAπόφαση(ΑΔΑ: 6377465Θ1Ω-ΑΑΧ)

β)ΗΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005(ΦΕΚ 410/05τ.Β) Κ.Υ.Α.«Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τουςπουδιεκπεραιώνονταικαιμέσωτων ΚέντρωνΕξυπηρέτησης Πολιτών».

 

Α.Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσαμετακίνησης

 

Σύμφωναμετοάρθρο1τηςα)ανωτέρωσχετικήςαπόφασηςγιατοέτος

2015,χορηγείταιΔελτίο Μετακίνησης:

 

1) ΣταΆτομαμεΑναπηρίες:

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελώντου ΕνιαίουΕυρωπαϊκούΟικονομικούΧώρου(Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπηκόουςτωνΚρατώνπουπεριλαμβάνονταιστηνΕυρωπαϊκήΣύμβαση πουκυρώθηκεμετοΝ.Δ.4017/59(ΦΕΚ246/59τ.Α’),
 • υπηκόουςΚρατών εκτόςΕ.Ε.πουέχουνκαταστείανίκανοιγια εργασία μετά από εργατικόατύχημασε ελληνικόέδαφος,
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων τοκαθεστώςπαραμονήςστην Ελλάδαδιέπεταιαπότιςδιατάξειςτης Σύμβασηςτου1951γιατοΚαθεστώςτωνΠροσφύγων(ν.δ.3989/1959,ΦΕΚ 201Α΄),όπωςτροποποιήθηκεαπότοΠρωτόκολλοτηςΝέαςΥόρκηςτου 1967γιατοΚαθεστώςτων Προσφύγων(α.ν.389/1968,ΦΕΚ125Α΄), δικαιούχοιεπικουρικήςπροστασίαςκαιτελούντεςσεκαθεστώςπαραμονής γιαανθρωπιστικούς λόγους.

 

ΌλοιοιανωτέρωπρέπεινακατοικούνμόνιμακαινόμιμαστηνΕλλάδακαι ναέχουνπαθολογοανατομικόποσοστόαναπηρίαςτουλάχιστον 67%,μετην προϋπόθεσηότιτοετήσιοσυνολικόδηλωθένατομικότουςεισόδημαδενείναιμεγαλύτερο των23.000(είκοσιτριών χιλιάδων)ΕΥΡΩήτοετήσιοσυνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναιμεγαλύτεροτων 29.000(είκοσι εννέαχιλιάδων)ΕΥΡΩ, (τοετήσιοσυνολικόδηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000ΕΥΡΩπροσαυξάνεταιμε5.600ΕΥΡΩγιακάθε επιπλέον άτομο πέραν τουδικαιούχου,πουσυνοικείκαιβαρύνειτον φορολογούμενο,εφόσον αυτόπαρουσιάζειαναπηρία 67%καιάνω), παρέχεταιτοδικαίωμαδωρεάν μετακίνησηςκαιεφόσονδιαμένουνμόνιμα:

α)στην Περιφέρεια Αττικής , με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότηταςτουΟ.Α.Σ.Α.(ΟΣΥΑ.Ε.καιΣΤΑΣΥΑ.Ε.)

β) στηνΠεριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίαςτουΟ.Α.Σ.Θ.

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας,με τα αστικά μέσασυγκοινωνίας  τηςΠεριφερειακή τους Ενότητας .

 

Σημείωση:Στο συνολικόεισόδημαπεριλαμβάνεταικαι το αυτοτελώς φορολογούμενοήφορολογούμενομεειδικότρόπο.

 

Οιολικά τυφλοί(Ν.958/1979,Α΄191)και οισυνοδοίτους εξαιρούνταικαι λαμβάνουνΔελτίο-Κάρταανεξάρτητααπότοόριοεισοδήματόςτους.

 

2) ΣταΆτομαμεΑναπηρίες:

-Ελληνικής υπηκοότητας,

– υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-

Μελώντου ΕνιαίουΕυρωπαϊκούΟικονομικούΧώρου(Ε.Ε.Ο.Χ.),

-υπηκόουςτωνΚρατώνπουπεριλαμβάνονταιστηνΕυρωπαϊκήΣύμβαση πουκυρώθηκεμε τοΝ.Δ.4017/59(ΦΕΚ246/59τΑ’),

-υπηκόουςΚρατών εκτόςΕ.Ε.πουέχουνκαταστείανίκανοιγια εργασία μετά από εργατικόατύχημασε ελληνικόέδαφος,

– αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων τοκαθεστώςπαραμονήςστην Ελλάδαδιέπεταιαπότιςδιατάξειςτης Σύμβασηςτου1951γιατοΚαθεστώςτωνΠροσφύγων(ν.δ.3989/1959,ΦΕΚ201Α΄),όπωςτροποποιήθηκεαπότοΠρωτόκολλοτηςΝέαςΥόρκηςτου1967γιατοΚαθεστώςτων Προσφύγων(α.ν.389/1968,ΦΕΚ125Α΄), δικαιούχοιεπικουρικήςπροστασίαςκαιτελούντεςσεκαθεστώςπαραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδακαιέχουν παθολογοανατομικόποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον67%, παρέχεταιτοδικαίωμα τηςμετακίνησηςμεμειωμένοεισιτήριοκατά 50%,σε όλες τις διαδρομές εσωτερικούτωνυπεραστικώνλεωφορείωντωνΚΤΕΛ.

 

Β. ΑπαιτούμεναΔικαιολογητικά

 

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησηςθα προσκομίζουνστιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτων Περιφερειακών Ενοτήτωνήστα ΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ) της χώρας:

 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένουατόμου μεσυνημμένατα δικαιολογητικά που αναφέρονταιπαρακάτω.

 

 1. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεταιτο παθολογοανατομικόποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον  67%). Όσον αφοράστιςγνωματεύσειςτων ΚΕΠΑδεν απαιτείταιηαναγραφήτου όρου παθολογοανατομικόποσοστό.α. ΌσοιλαμβάνουνοικονομικήενίσχυσηΑμεΑ(επίδομα)απότιςαρμόδιες υπηρεσίεςΠρόνοιαςτων Δήμων ήτοδιατροφικό επίδομααπότις ΠεριφερειακέςΕνότητες,δικαιούνταικάρταχωρίςτην προσκόμιση γνωμάτευσης.Ηπιστοποίησηγίνεταιμεβεβαίωση εγγραφήςστομητρώο επιδοματούχωναπότους Δήμους.β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουναπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπήςαπότην οποίαναπιστοποιείταιπαθολογοανατομικήβλάβη67% τουλάχιστον.γ. Οιδικαιούχοιτου προγράμματοςοικονομικής ενίσχυσηςτυφλότηταςκαι Β.Ν.Κ.πουείναιεγγεγραμμένοιστο μητρώοτων Δήμων,δικαιούνταικάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.ΠροκειμένουοιτυφλοίκαιοιΒ.Ν.Κ.πουδενείναιεγγεγραμμένοιστο μητρώο τωναρμόδιων υπηρεσιών των Δήμωνναλάβουν κάρταμετάσυνοδού, απαιτείταιγνωμάτευσηΥγειονομικήςΕπιτροπήςπουνααναφέρειότι  είναι τυφλοίήέχουνοπτικήαναπηρία-αναπηρίαόρασηςμεποσοστό80%καιάνω ήέχουν δείκτηνοημοσύνηςκάτωτου30,ήνοητικήυστέρησημεποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακέςδιαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) μεποσοστόαναπηρίας 80%καιάνω.

 

 1. ΓιατουςυπηκόουςΚρατώνεκτόςΕ.Ε.πουέχουνκαταστείανίκανοιγια εργασία μετάαπόεργατικόατύχημασεελληνικόέδαφος, απαιτείται Ιατρική ΒεβαίωσηΝοσηλείας απόΔημόσιοΝοσοκομείο,στοοποίοθαβεβαιώνεταιη νοσηλείαμετάαπότοατύχημα.

 

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότηταςήφωτοαντίγραφο αυτής.

 

 1. ΥπεύθυνηδήλωσητουΝ.1599/86περίτηςακριβούςδιεύθυνσηςτου τόπουδιαμονής.

 

 1. Γιατηνέκδοσηνέαςκάρτας,δύοπρόσφατεςφωτογραφίεςαπότιςοποίες ημίαναεπικολλάταιστοΔελτίοκαιηάλληναεπισυνάπτεταιστην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οιδικαιούχοιδελτίου συνοδού, πρέπεινα συνυποβάλλουν τρειςίδιες φωτογραφίεςαπό τις οποίεςη μία ναεπικολλάταιστο δελτίοτου συνοδού.Οιδικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης,  πρέπει  να συνυποβάλλουν εκτός των άλλωνκαιφωτοαντίγραφοτου εκκαθαριστικού σημειώματος τηςοικείαςΟικονομικήςΕφορίαςγια τοπροηγούμενο φορολογικόέτος(2014).

 

 1. Οιδικαιούχοιοιοποίοι,μευπεύθυνηδήλωσήτουςδενεπιθυμούν την προμήθεια τουσχετικού δελτίουγιατοΑστικόΚΤΕΛ αλλάμόνο γιατοΥπεραστικό,δενυποχρεούνταιναπροσκομίζουν φορολογική δήλωση.Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των23.000ΕΥΡΩ ατομικόκαι29.000ΕΥΡΩοικογενειακό,το οποίο προσαυξάνεταιμε5.600 ΕΥΡΩγιακάθεεπί πλέονάτομο πέραντου δικαιούχου,πουσυνοικείκαιβαρύνειτον φορολογούμενο,εφόσον αυτό παρουσιάζειαναπηρία 67%καιάνω,δικαιούνταιΔελτίοΜετακίνησηςμε έκπτωση50%στις διαδρομές των ΥπεραστικώνΚΤΕΛμόνο.

 

 1. Όσοι προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίεςτων Περιφερειακών ΕνοτήτωνκαισταΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών (ΚΕΠ)τηςχώρας,μετα ανωτέρω δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο μετακίνησης εφόσον κριθούν δικαιούχοι, απαραίτητο είναι να προσκομίζουντο ασφαλιστικόβιβλιάριοΥγείας,στοπίσωεξώφυλλοτουοποίου, ο αρμόδιοςυπάλληλος πουχορηγείτοδελτίομονογράφεισημειώνονταςκαι την ημερομηνίαπαράδοσηςαυτούκαιτοσφραγίζειπροκειμένουνα ελέγχεται η περίπτωσηπολλαπλής χορήγησηςδελτίου στον ίδιο δικαιούχο.

 

Γ. Χορήγηση δελτίωνμετακίνησης σεΑττική- Θεσσαλονίκη

 

Tαδελτίαθαχορηγούνταιστουςδικαιούχουςπου διαμένουνμόνιμα στην ΠεριφέρειαΑττικήςκαιστηνΠεριφερειακήΕνότηταΘεσσαλονίκηςτόσοαπό τιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτων Περιφερειακών Ενοτήτωνπουανήκουν οι δικαιούχοιόσοκαιαπόταΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)μέχρι31-1- 2016. Ταδελτίααυτάθασυνοδεύονταιαπόένα(1)κουπόνιετήσιογια την περιοχήΘεσσαλονίκης. Στην πίσωπλευράθααναγράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως απότηνΥπηρεσίακαι ταΚΕΠ ηένδειξη:«ΠΑΡΕΧΕΤΑΙΕΚΠΤΩΣΗ50%ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΚΤΕΛ».

 

Ηπαράδοσητων«καρτών ελεύθερηςμετακίνησηςΑμεΑ» του Ο.Α.Σ.Α.θα γίνεικεντρικάστην ΠεριφέρειαΑττικήςκαιτων κουπονιώντουΟ.Α.Σ.Θ.θα γίνεικατ’ευθείαν στιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτηςΠεριφερειακήςΕνότητας Θεσσαλονίκης.

 

ΕιδικότεραηΠεριφέρειαΑττικής,αρμόδιαγιατην ορθολογικήκατανομήτων δελτίων,θαπαραλάβειτοσυνολικόαριθμότωνΔελτίων ΜετακίνησηςΑμεΑ απότον ΟΑΣΑκαιστησυνέχειαθαδιαθέσει ταΔελτίαστιςΠεριφερειακέςτης Ενότητες ανάλογαμετιςανάγκεςτους.ΟιΠεριφερειακέςΕνότητες θα επιστρέψουν τις τυχόν αδιάθετες κάρτεςστην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένουνα επιστραφούνσυνολικάστονΟΑΣΑ.

 

Σεπερίπτωσηπουδενχρησιμοποιηθεί μέροςτων κουπονιών,τααδιάθετα τωνΟ.Α.Σ.Α.καιΟ.Α.Σ.Θ.θα επιστραφούνμέχρι 15/2/2016.

 

Ηπαράδοσηκαιπαραλαβή«καρτών ελεύθερηςμετακίνησηςΑμεΑ»απότον Ο.Α.Σ.Α.καικουπονιών απότον Ο.Α.Σ.Θ.θαγίνεται μεπρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής το οποίοστησυνέχεια θααποστέλλεταιστο ΥπουργείοΕργασίας, ΚοινωνικήςΑσφάλισης&ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης- Δ/νσηΠροστασίας ΑΜΕΑ.

 

Ταπρωτόκολλαπαράδοσηςκαιπαραλαβήςθα χρησιμοποιηθούν σαν δικαιολογητικάγιατηνπληρωμήτωνΟ.Α.Σ.Α.καιΟ.Α.Σ.Θ.

 

Οιαρμόδιεςυπηρεσίεςτων Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικήςκαιτης Περιφερειακής Ενότητας   Θεσσαλονίκης και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)οφείλουννασυντάσσουνκαιναδιατηρούνκαταστάσειςπου θαπεριλαμβάνουν:

– Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειταιγιατυφλόήβαριάνοητικάυστερούντα).

 

Δ. Χορήγηση δελτίωνστηνυπόλοιπη Ελλάδα

 

Tαδελτία θαχορηγούνταιστουςδικαιούχουςπουδιαμένουν μόνιμαστην υπόλοιπηΕλλάδα τόσοαπό τις αρμόδιεςυπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουνοιδικαιούχοιόσοκαιαπό ταΚέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)μέχρι31-1-2016.

ΚάθεΔελτίοΜετακίνησης περιέχει απαραίτητατα εξής στοιχεία:

1) Διάρκειαισχύος,ήτοιαπότηνημερομηνίαεκδόσεώςτουμέχρι31-12-2015.

2) Ονοματεπώνυμοκαιπατρώνυμοτουδικαιούχουή όνομασυζύγου.

3)ΑριθμόκαιημερομηνίαγνωμάτευσηςΥγειονομικήςΕπιτροπής.

4)Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως καιαριθμητικώς.

5) Δ/νσηκατοικίας καιπρόσφατη φωτογραφίατουδικαιούχου.

Στηνπίσωπλευράναγράφεταιιδιοχείρωςήεντύπωςκαινασφραγίζεται απότηνΥπηρεσίαη ένδειξη:

 

«ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙΕΚΠΤΩΣΗ 50%ΣΤΑΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΚΤΕΛ»

 

Σεότιαφοράσταδελτίατων δικαιούχων δωρεάν μετακίνησηςμετιςαστικές συγκοινωνίεςτηςΠεριφερειακήςΕνότητάςτους,καθώςκαιτων συνοδών τους κατά τη θεώρησηήτην έκδοσηαυτών θαεπικολλάταιένακουπόνιετήσιας ισχύος.ΗπαράδοσητωνκουπονιώνθαγίνεταιαπόταΚΤΕΛστις αρμόδιες Δ/νσειςτωνΠεριφερειακώνΕνοτήτων.

 

Ηπαράδοσηκαιπαραλαβήκουπονιών θαγίνεταιμεπρωτόκολλοπαράδοσης–παραλαβήςτοοποίοθααποστέλλεταιστηΔ/νσηΠροστασίας ΑμεΑ του ΥπουργείουΕργασίας,ΚοινωνικήςΑσφάλισης&Πρόνοιας.Όσακουπόνια δενχρησιμοποιηθούνθα επιστραφούνσταΚΤΕΛ.

 

Οι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης και Δελτίου Συνοδού τουέτους2014 με αίτησήτουςθαζητούντηνανανέωσήτουπροσκομίζονταςνέαγνωμάτευση αν ηπαλιάέχειλήξεικαιεφόσον δεν είναιεπιδοτούμενοιαπότην Κοινωνική Πρόνοια.Οι επιδοτούμενοιαπό την Πρόνοιαπροσκομίζουν τη βεβαίωση εγγραφήςστοεθνικόμητρώοεπιδοματούχωναπότοΔήμο.

Αν κατάτην ανανέωση τοΔελτίο είναικατεστραμμένοή δεν υπάρχειχώρος στην πίσωπλευράτου,παρέχεταικαινούργιο,αν όμωςυπάρχειτότεθα αναγράφεταιείτειδιοχείρωςείτεεντύπωςσε αυτόκαιθασφραγίζεταιαπό την Υπηρεσίαη ένδειξη«ισχύειμέχρι31-12-2015».

 

Τα ΚέντραΕξυπηρέτησηςΠολιτών(ΚΕΠ)οφείλουννασυντάσσουνκαινα διατηρούνκαταστάσειςπουθαπεριλαμβάνουν:

 • Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν πρόκειται για τυφλό ή βαριά νοητικά υστερούντα) τις οποίες θαυποβάλουν στις αρμόδιεςυπηρεσίες τωνΠεριφερειακώνΕνοτήτων.

 

Στησυνέχειαοιαρμόδιεςυπηρεσίεςτων Περιφερειακών Ενοτήτωνόληςτης χώρας,μετάτην 31/1/2016καλούνταιναυποβάλουνάμεσαστηΔ/νση Προστασίας ΑΜΕΑτουΥπουργείουΕργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςκαιστιςΔιοικήσειςτων ΚΤΕΛτηςΠεριφερειακήςΕνότητάςτους καθώςκαιστον Ο.Α.Σ.Θ., τοσυνολικόαριθμό των Δελτίων των ΑμεΑπου χορηγήθηκανκατάταπροηγούμεναδιαστήματα.

 

ΠαρακαλούνταιοιανωτέρωΥπηρεσίεςναμηναποστέλλουνστοΥπουργείο ταατομικάστοιχεία τωνδικαιούχων(ονοματεπώνυμο,πάθησηκ.α.) καθόσον αυτόαντιβαίνειστοΝόμοπερίπροστασίας προσωπικώνδεδομένων.

 

Επισημαίνεταιότιγια την ανανέωσηαλλά καιτην έκδοσητων νέων Δελτίων καιτων κουπονιώνημερομηνία έναρξηςορίζεταιη18η Δεκεμβρίου 2015και λήξηςη31ηΙανουαρίου 2016.

 

ΤοΔελτίοΜετακίνησης ισχύειγια τοχρονικόδιάστημαπουαναγράφεταικατά τηνέκδοσήτου,δηλ. γιατοέτος2015καιγιαόσοδιάστημααπότοεπόμενο έτος(2016)απαιτείταιγιαναεκδοθείηνέα ΚοινήΥπουργική Απόφασηγια τη χορήγησή του(άρθρο2παρ.1τηςα) σχετικής ΚΥΑ).

 

Παρακαλούνταιοιυπάλληλοι των ΚΕΠναεπικοινωνούν μετιςαρμόδιες υπηρεσίεςτων ΠεριφερειακώνΕνοτήτων σεπεριπτώσειςπουέχουν ερωτήματασχετικάμετιςπροϋποθέσειςή τηδιαδικασίαχορήγησηςτων δελτίωνμετακίνησης(ενώγιαιδιάζουσες ήπερίπλοκεςπεριπτώσειςνα παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενουςστιςαρμόδιεςΥπηρεσίεςτων Περιφερειακών Ενοτήτων όπουαυτόείναιεφικτόπροκειμένουνα αποφευχθούνστομέγιστοβαθμό οιπεριπτώσεις λαθών).

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρωδιευκρίνισηπαρακαλούμενα απευθύνεστε στα τηλέφωνα210 5281125 και2105281127.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΕΛΛΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ(αποστολήμεemail)

1)Τις Περιφέρειες όληςτης χώρας

2)ΤιςΠεριφερειακές ενότητες όλης τηςΧώρας Δ/νσειςΚοινωνικήςΜέριμνας

3)Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν.Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης &Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔιεύθυνσηΟργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ Βασιλ.Σοφίας 15 –

106 74Αθήνα

dolkep@ydmed.gov.gr

 

Κοινοποίηση:

1.ΟΑΣΑΜετσόβου15–106 82Αθήνα

2.ΟΑΣΘAλ.Παπαναστασίου 90,546 44Θεσσαλονίκη

3.Αστικά ΚΤΕΛ Πειραιώς 4

4.Υπεραστικά ΚΤΕΛ Πειραιώς 4