Απαλλαγή από το φόρο για αγορά κατοικίας

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΜΕΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Άρθρο 1 Ν.1078/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄),Τις διατάξεις της ενότητας Α των άρθρων 26 και 43 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ.266 Α΄) άρθρο 3 παρ, 4 Ν3634/2008

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Η απαλλαγή που προβλέπεται παρέχεται για αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως διακόσια (200) τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, την επιμέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αν το αγοραζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμβαδόν αυτό.»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή των ασφαλιστικών φορέων (βλ.μείωση φόρου κληρονομικής δωρεάς γονικών παροχών).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Με την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά της αναπηρίας και ζητείται η απαλλαγή από τον οικείο φόρο λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τόσο στον ενήλικο άγαμο με αναπηρία πάνω από 67% όσο και στον ενήλικο έγγαμο με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία πάνω από 67%, παρέχεται η απαλλαγή του εγγάμου