Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 1650 cc

Την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων έως τα 1650 cc των νεφροπαθών (υπό αιμοκάθαρση, ή περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού) ,σύμφωνα με την αποφ. με αριθμ. πρωτ.1108919/697/Τ&Ε.
Δικαιούνται εκτός από τα αυτοκίνητα που έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά και τα: 1) τα αυτοκίνητα που ήταν ήδη στην κατοχή των φορολογουμένων πριν αυτοί καταστούν ανάπηροι, 2) τα αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο της αναπηρίας του δικαιούχου, ανεξάρτητα εάν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ».

Οι ανωτέρω απαλλαγές δίνονται εφ’ όσον πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (κατηγορία αναπηρίας, ηλικία ενδιαφερόμενου, κυβισμός οχήματος).

Για τους νεφροπαθείς (υπό αιμοκάθαρση, ή περιτοναϊκή κάθαρση, ή μεταμόσχευση νεφρού) δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ιχ επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1650 cc ακόμη και εάν έχουν χαρακτηριστεί αναπηρικά.