Στεγαστικά Δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας

Στεγαστικά Δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : Ν.4202/29,Ν3783/57, Τροποποιήσεις και οι Αποφάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π κ Δ. μέχρι σήμερα.

 

Φορέας Υλοποίησης : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Είδη Δανείων

Αγορά έτοιμης κατοικίας.

Ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Αγορά οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας σε αυτό. (Στην περίπτωση αυτή το 1/4 του δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά του οικοπέδου και το υπόλοιπο για την ανέγερση της κατοικίας.)

Αποπεράτωση ημιτελούς κατοικίας.

Επέκταση υπάρχουσας κατοικίας.

Σημειώνεται ότι με το δάνειο καλύπτεται η δαπάνη απόκτησης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τ.μ. Η δαπάνη για τα πέραν των 120 τ.μ., βαρύνει εσάς.

Δικαιούχοι Δανείου

Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος των Ν.Π.Δ.Δ., που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο

Υπάλληλος των Ασφαλιστικών Ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης εφόσον είναι Ν.Π.Δ.Δ.

Υπάλληλος ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ ΟΣΕ, ΙΓΜΕ ΕΛΤΑ ΗΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, ΟΛΠ, ΕΑΒ, ΗΣΑΠ.

Δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, εφόσον είναι μόνιμος, με κρατήσεις ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ.

Ανάπηρος ή θύμα πολέμου, εφόσον συνταξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο

Αν ανήκει στο τακτικό πολιτικό προσωπικό Ν.Π.Ι.Δ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ), πλην των πλοηγών και όσων ανήκουν στο προσωπικό της πλοηγικής υπηρεσίας.

Έλληνας Ολυμπιονίκης (Δημόσιος υπάλληλος ή μη).

Αν ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό των ανώτατων ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή είναι διοικητικός υπάλληλος αυτών.

Αν είναι δημόσιος υπάλληλος εν ενεργεία αυτός/η και ο/η σύζυγος (τότε δικαιούνται και οι δύο δάνειο).

Αν ο ένας από τους δύο είναι συνταξιούχος και ο άλλος εν ενεργεία ή και οι δύο συνταξιούχοι, τότε δικαιούται μόνο ο ένας από τους δύο.

Αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΙΚΑ, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί με το Ν.3163/1955.

Βασικές Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού δανείου.

Αν είστε ανύπαντρος, να έχετε τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας. Αν είστε παντρεμένος, να έχετε τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια μόνιμης υπηρεσίας.

Να μην έχετε εσείς ή ο/η σύζυγός σας ή και οι δύο μαζί, πλήρες δικαίωμα κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης άλλης κατοικίας ή διαμερίσματος στην Ελλάδα και σε πόλη άνω των 5.000 κατοίκων.

Εάν έχετε πάρει άλλο δάνειο από το Τ. Π. & Δανείων, είναι δυνατόν να δανειοδοτηθείτε για δεύτερη κατοικία, εφόσον απαραίτητα εξοφληθεί το πρώτο σας δάνειο. Η Β’ κατοικία πρέπει να είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον κατά 20% της πρώτης, εφόσον αυτή παραμένει στην κυριότητα του δανειολήπτη.

Δικαιολογητικά για έγκριση Δανείου

-Υποβολή αίτησης δανείου.

-Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και ετών μόνιμης υπηρεσίας (οι εν ενεργεία υπάλληλοι) ή απόκομμα σύνταξης οι συνταξιούχοι).

-Αντίγραφο δήλωσης ακινήτων (Ε9) του έτους 2005 και τυχόν μεταβολές μέχρι σήμερα.

-Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) τελευταίου οικονομικού έτους.

– πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της οικίας Νομαρχίας πρέπει να προσκομήσετε όταν είστε , νεφροπαθής η προστατεύετε τέκνα με αναπηρία 67% και άνω.

Υπογραφή δανειακής σύμβασης

Μετά την έγκριση του δανείου αρχίζει η δεύτερη φάση συλλογής εγγράφων που απαιτούνται για την σύνταξη και υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι οι πιο ακόλουθα :

1.Εκθεση εκτίμησης του ακινήτου (αυτοψία) που συντάσσεται από μηχανικό που ορίζει το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων.

2.Τίτλοι ιδιοκτησίας, δηλαδή το συμβόλαιο αγοράς με τα πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, ιδιοκτησίας και μη διεκδίκησης, αν αγοράζετε διαμέρισμα.

τίτλους δεκαετίας με τα ίδια πιστοποιητικά, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

3.την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους

4.φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής, σε περίπτωση ανέγερσης.

5.Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, γίνεται από δικηγόρους του Τ.Π.& Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία & Καταστήματα Θεσ/νίκης & Πάτρας)..

6.Διάφορα έντυπα που χορηγούνται από το Τ. Π. & Δανείων.

7.Κτηματογραφικό απόσπασμα (για όσες περιοχές έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο). Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης εγγράφεται στο ακίνητο πρώτη ή σε κάποιες περιπτώσεις δεύτερη ή τρίτη υποθήκη στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκειο και προσκομίζονται πιστοποιητικά εγγραφής υποθήκης, βαρών, ιδιοκτησίας & μη διεκδίκησης.

Έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης

Τα έξοδα κατάρτισης της δανειακής σύμβασης είναι :

-Αμοιβή του μηχανικού που θα συντάξει την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου.

-Έξοδα ελέγχου τίτλων σε ποσοστό 0,5% του ποσού του δανείου, με ελάχιστο 59,00 €.

-Το ποσό της έκδοσης πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

Επιτόκια δανεισμού

Το Επιτόκιο δανεισμού είναι 4% και αφορά τις περιπτώσεις των νεφροπαθών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση η περιτοναϊκή κάθαρση η είναι μεταμοσχευμένοι, καθώς και τους μεταμοσχευμένους από άλλα όργανα σώματος εκτός νεφρού. Επίσης το ίδιο επιτόκιο δανεισμού δίδεται και στα άτομα που προστατεύουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Ποσό & διάρκεια δανείου

Το ύψος του δικαιούμενου ποσού δανείου εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών (ή της σύνταξης) του/των δανειζόμενου/νων και τη διάρκεια του δανείου.Τα μέγιστα ποσά δανείου υπολογίζονται ως εξής:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

30 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 146
25 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 132
20 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 115
15 έτη Καθαρές αποδοχές Χ 94

Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου μπορεί να είναι 15, 20, 25 ή 30 χρόνια και επιλέγεται από τον δανειζόμενο πριν την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

Σε περίπτωση που δικαιούνται δανείου και οι δύο σύζυγοι, το ανώτατο όριο προσδιορίζεται με βάση τις αποδοχές του ενός συζύγου, προσαυξημένο κατά το ½ του ορίου αυτού. Ηπαρακράτηση της μηνιαίας δόσης γίνεται αυτόματα από το μισθό ή τη σύνταξη σας. Οι δόσεις αυτές αρχίζουν πάντοτε την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την ημερομηνία υπογραφής της δανειστικής σύμβασης. Μπορεί να γίνει από εσάς οποτεδήποτε θελήσετε μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.
Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλετε μέρος ή το υπόλοιπο του κεφαλαίου όπως αυτό ήταν στο τέλος του προηγούμενου εξάμηνου (30/6 ή 31/12) και τόκους εξόφλησης στο εξοφλούμενο κεφάλαιο για το χρονικό διάστημα της επομένης της παραπάνω ημερομηνίας (1/7 ή 1/1) μέχρι και την ημέρα της προεξόφλησης. Εάν είστε εν ενεργεία υπάλληλος και συνταξιοδοτούμενος, τα 6/10 της σύνταξης σας δεν καλύπτουν τη δόση του δανείου, υποχρεωτικά παρακρατείται μέρος ή το σύνολο του εφάπαξ βοηθήματος σας για τη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου.