Στεγαστικά προγράμματα για απόκτηση κατοικίας

Στεγαστικά προγράμματα για απόκτηση κατοικίας σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: α) Ν.Δ.2963/54,  β)κανονισμός «περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων από Ο.Ε.Κ. γ) Ν.2116/93 (ΦΕΚ 18 Α), δ) Ν.2224/94 (ΦΕΚ 112 Α), ε)Ν.2736/99(ΦΕΚ 172 Α).

Φορέας Υλοποίησης: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

Ο Οργανισμός Εργατικής κατοικίας παρέχει την δυνατότητα σε ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι και οι ΑΜΕΑ να αποκτήσουν την δική τους κατοικία.

 1. με τη μορφή έτοιμης κατοικίας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη να τους δοθεί.
 2. με στεγαστικό δικαίωμα, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία, ώστε ο δικαιούχος να εξεύρει κατοικία στην ελεύθερη αγορά, την οποία ο Ο.Ε.Κ. θα του αγοράσει και θα του την παραχωρήσει.
 3. με επιδοτούμενα δάνεια για αγορά η ανέγερση κατοικίας.
 4. με άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. α) Δικαιούχοι με 3 παιδιά που είτε οι ίδιοι είτε ένα (1) από τα παιδιά έχουν  αναπηρίας 67% και άνω.

β) Δικαιούχοι που δύο (2) προστατευόμενα μέλη τους έχουν αναπηρία 67% και άνω .

γ) Δικαιούχοι που οι ίδιοι  και ένα (1) προστατευόμενο μέλος τους έχουν αναπηρία 67%

δ) Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω, ανεξάρτητα από αριθμό ημερομισθίων.(η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο  για τα επιδοτούμενα δάνεια).

 1. Ασφαλιστικές προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.
 2. Να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία στη Ελλάδα που να τους εξασφαλίζουν οικογενειακή στέγαση.
 3. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι η τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο η κατοικία από τον ΟΕΚ η από το Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήμο ή Κοινότητα.
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9* του έτους 2005  και τυχόν τροποποιήσεις του.
 • Βεβαίωση του Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης (μόνο οι εργαζόμενοι) στην οποία θα αναγράφονται: α) το σύνολο των ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο δικαιούχος μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, β) τα συνολικά ημερομίσθια για τα τρία προηγούμενα της αίτησης χρόνια, γ) τα ημερομίσθια του χρόνου υποβολής της αίτησης ή επικυρωμένο αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. και δ) εάν έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ ΟΕΚ. Απόφαση συνταξιοδότησης (οι συνταξιούχοι) από τον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα αναφέρει για τα ημερομίσθια βάσει των οποίων συνταξιοδοτήθηκαν εάν είχαν παρακρατηθεί οι υπέρ ΟΕΚ εισφορές.
 • Βεβαίωση τόπου διαμονής (από αστυνομική η δημοτική αρχή).
 • Αντίγραφα Συμβολαίων περιουσιακών στοιχειών ,εφ όσον υπάρχουν.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Υποβολή αίτησης –δικαιολογητικών
 • Έλεγχος προϋποθέσεων
 • Απόφαση Ο.Ε.Κ. για έγκρισης η μη
 • Αποστολή έγκρισης  στο δικαιούχο
 • Εύρεση ακινήτου εάν πρόκειται για αγορά
 • Συνεννόηση για διαδικασίες και όρους χορήγησης με την συνεργαζόμενη τράπεζα
 • Έλεγχος του προς αγορά η ανέγερση ακινήτου από μηχανικούς του ΟΕΚ και σύνταξη τεχνικής μελέτης
 • Σύναψη αγοραστικού συμβολαίου ( εάν πρόκειται για αγορά)
 • Σύναψη δανειακής σύμβασης της τράπεζας με δικαιούχο.
 • Εκταμίευση του ποσού του δανείου απο την τράπεζα και είσπραξη από τον δικαιούχο
 • Αν πρόκειται για δάνειο ανέγερσης η εκταμίευση γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και σύμφωνα με τους όρους της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας.